İlim Hikmet Vakfı - KAYSERİ
+90 352 231 80 92
info@ilimhikmet.org.tr
 • KOZAKLI KARDEŞLİK KAMPI 2020
 • AZEZ
 • Kasım 2019 çay saati
 • Şule Yüksel Şenler
 • Anadolu Platformu Teşkilat Şurası
 • Anadolu Platformu Teşkilat Şurası
 • Anadolu Platformu Teşkilat Şurası
 • Çay Saati
 • İHV 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
 • Murat Cahit Cıngı, Gençlere 100 Yıllık Değişim Sürecini Anlattı
 • Senai Demirci'den Kıssalarla Terapi Atölyesi
 • Kalem Düşünce Kulübü Panelinde Kuşak Farklılıkları Tartışıldı
 • İlim Hikmet Aile Kampı Yapıldı
 • İlim Hikmet Vakıf Bülteni 2. Sayısı Çıktı
 • AÖB Orta Öğretim Ara Dönem Kampı Yapıldı
ESMAÜL HUSNA
DÜŞÜNCE AKADEMİSİ
FOTOĞRAF GALERİSİ
İLİM HİKMET VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1: Vakfın adı İlim ve Hikmet Kültür-Dayanışma Vakfı’dır. İş bu senette vakıf denilecektir.

VAKFIN İKAMETGAH MERKEZİ:

Madde 2: Vakfın Merkezi Kayseri İli’dir. Gerektiğinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

İkametgahı : Park Cd. Vakıf Gökdelen İşhanı Kat:5 Kayseri

VAKFIN AMACI:

Madde 3: Vakfın gayesi geleceğimizin teminatı olan insanımızın çağdaş imkanları kullanarak kültürlü, ilmi seviyesi yüksek ve her türlü gelişme ve ilerlemeyi takip edebilecek derecede bilgili ve inançlı birer şahsiyet olarak yetişmesini sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak.

Toplumsal değerlerimizin öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına ve böylece eğitimli bir toplum oluşmasına katkı sağlayacak, gençlik kulübü ve çocuk kulübü etkinlikleri ile ahlaki ve manevi bakımdan, her yönüyle tutarlı nesiller yetiştirilmesine yardımcı olmak.

Bunun için hem sosyal ve kültürel hem de sportif, sağlam ve estetik yönden gelişmiş bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak, okul öncesi, ilköğretim ve yüksek öğrenim tesisleri, kolejler, kurumlar ve enstitüleri, özel yurt ve kurslar açmak. Spor ve eğitim merkezleri açmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek ve bunlardan yararlanmak, yurt içi ve yurt dışında yüksek öğrenim üssü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmektir.

VAKFIN ÇALIŞMA SAHASI

Madde 4:

 1. Gerekli yasal izinler alınarak yurt içi ve yurt dışı ilim, kültür ve eğitim merkezleri ile işbirliği yapmak, kongre ve toplantılar düzenlemek.

 2. Konferans, seminer, panel, brifing, sergi ve anma günleri tertiplemek ve katılmak.

 3. Konusunda uzman olan kişilerden ve çevrelerden yararlanmak.

 4. Okul, dershane, camii, kütüphane, Kur’an kursu, yabancı dil kursları, bilgisayar kursları, mesleki kurslar, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve yerleri sağlamak.

 5. Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı, yazılı, sesli, görüntülü (Gazete, dergi, radyo, televizyon) yayınları yapmak ve yaptırmak, matbaa, video, sinema, tiyatro ve sanat merkezleri kurmak.

 6. Mütevelli heyetçe lüzum görülenlere her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçleri sağlamak ve vermek.

 7. Vakfın gayesinin tahakkukunu sağlamak amacı ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. Maddesindeki kayıtlar ve sınırlamalar nazara alınarak gayrimenkul alıp satmak, işletmek, idare etmek, tesisler işletmeler, atölyeler, fabrikalar açmak, iştirak etmek, iktisadi ticari, sınai kuruluşlara orak olmak veya kendine ait bu kuruluşlara ortak olmak.

 8. Yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak.

VAKFIN SERMAYESİ

Madde 5:

Vakfın sermayesi kurucuların koymuş oldukları 40.000.000 TL (kırkmilyontürklirası) ve Kayseri Melikgazi İlçesi, Küçükmustafa Mah. Pafta:89, Ada 1600, Parsel:602’de bulunan Kat:4, 28 bağımsız bölüm nolu bağımsız bölüm, Kayseri Hasandağı mevkii, Pafta:254, Ada:1525, Parsel:29’da kayıtlı cehrilek yeri.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 6: Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

 1. Vakfın mütevelli heyetince, kuruluşta ortaya konulan vakfa tahsis olunan meblağ.

 2. Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.

 3. Vakfa ait menkul ve gayrimenkulların gelirleri ile vakıfla ilgili diğer tesis, işletme ve faaliyetlerden elde edilen gelirler.

 4. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. Maddesindeki kayıtlar yerine getirilmek kaydıyla, menkul ve gayrimenkul alım satımı ile kiralardan elde edilen gelirler

 5. Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFİ

Madde 7: Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddelerinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinden tümü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8:

 1. Mütevelli heyeti

 2. Yönetim kurulu

 3. Denetleme kurulu

 4. Vakıf koordinatörü

Madde 9: Mütevelli Heyeti

Vakfın ilk kurucuları ile vakıf kurulduktan sonra vakıf mütevelli heyeti üyeliğine kabul edilenlerden teşekkül eder, bu sayı 10 kişiden az olamaz.

Mütevelli heyeti şu kişilerden oluşmaktadır.

MUSTAFA ŞAHİN

YUSUF YERLİ

OĞUZ MEMİŞ

ŞÜKRÜ KAROSMANOĞLU

FATİH ÖZER

YUSUF ZİYA YAVUZ

MUSTAFA ÇAPAN

NEVZAT TERECİ

MUSTAFA ERSOY

AHMET TAŞ

KEMAL ÖZBUDAK

VAHYETTİN ÖZTÜRK

ALİ ARGUN

ŞUAYİP ŞAHİN

Madde 10: Mütevelli heyetinin görevleri:

 1. Yönetim kurulu ve disiplin kurulunu seçer.

 2. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açılmasına karar verir.

 3. Gerektiğinde 2/3 çoğunluğu sağlamak kaydıyla vakıf senedinde değişiklik yapmak.

 4. Vakfa her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışları temin etmek.

 5. Vakfa üye kabul etmek.

 6. Yönetim kurulu tarafından sunulacak sair meseleler hakkında karar vermek.

Madde 11: Mütevelli heyeti çoğunlukla toplanır. Nisap sağlanıncaya kadar birer hafta ertelenir. Kararlar oy çoğunluyla alınır. Mütevelli heyet üyeliğinin fiili veya hukuki nedenlerle boşalması veya mütevelli heyet üyelerinin 2/3 çoğunluğunun talepte bulunması durumunda, Mütevelli Heyet Yönetim Kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin 2/3 çoğunluğu ile yeni üyeler alınır.

Madde 12: Vakfın gaye ve amacının uygun hareket etmeyen üyeler yönetim kurulunun teklifi ile ve mütevelli heyetinin 2/3 çoğunluğu ile üyelikten çıkarılırlar.

Madde 13: Vakfın sarfiyatı

 

Madde 14: Vakfın Sarfiyatı

Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinden tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

Madde 15: Denetleme Kurulu

Mütevelli heyetinin Vakıf üyeleri arasından seçeceği bir ile üç üyeden teşekkül eder.

Madde 16: Vakfın Teşkilatı

 1. Merkez teşkilatı

 2. Şubeler

 3. Vakfın yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde yetkili makamın izni ile temsilcilikler açabilir.

 4. Vakfın şubeleri her türlü işlerinde İlim ve Hikmet Kültür-Dayanışma Vakfı Şubesi adını kullanır.

 5. Haberleşme: Şubeler doğrudan merkez ile haberleşirler.

Şubelerin Görevleri:

Şubelerin bulundukları yerlerde vakfı temsil ederler. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için vakıf merkezinin emir ve talimatları çerçevesinde faaliyette bulunur. Şubelerin vakıf dışında ayrı bir hükmü şahsiyetleri yoktur. Faaliyetleri İlim ve Hikmet Kültür-Dayanışma Vakfı adına yürütürler. Şubelerin mal ve paraları İlim ve Hikmet Kültür-Dayanışma Vakfı’na aittir. Şubeler gerek bağış gerekse diğer iktisatlarını vakıf adına yürütürler. (Edilinebilirse: Vakfın taşınmazları üzerinde vakıf merkez yönetim kurulundan yetki alınmaksızın tasarrufta bulunamazlar)

Şubeler gayeyi gerçekleştirmek için vakfa işletme yoluyla veya bağış yoluyla mal varlığı kazandırabilirler, vakfa ait işletmeler kurabilirler.

Şubelerin geçici olarak faaliyetlerden alıkonulması ve kapatılması:

Faaliyetleri yetersiz görünen veya vakıf senedine aykırı faaliyetlerde bulunan şubelerin durumları yönetim kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre şube tamamen kapatılır.

Görev Süresi: Şubelerin yönetim kurulunun görev süresi iki yıl ile sınırlıdır. Şube yönetim kurulunun çalışmalarını güçleştiren veya işbirliğiyle çalışmayanlar şube yönetim kurulu başkanının teklifi vakıf merkezi yönetim kurulunun kararı ile görevden alınabilirler. Şube yönetim kurulu merkezin onayını almadan göreve başlayamaz.

Vakıf koordinatörünün görevi: Görev ve yetkileri vakıf yönetim kurulunca belirlenir. Vakıf yönetim kurulunu temsilen vakfın, şubelerin, temsilciliklerin, irtibat bürolarının ve çalışma kollarının faaliyetlerinden; çalışmalarını takip edilmesinden vakıf yönetim kurulu ile teşkilat arasındaki ilişkilerini ve bunların sonuçları hakkında vakıf yönetimine bilgi verilmesinden sorumludur. Şubeler, temsilcilikler irtibat büroları arasındaki dayanışmayı ve iletişimi sağlar.

 

 

 

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 17: Vakfın feshine ve tasfiyesine mütevelli heyetin 4/5 çoğunluğunun onayı ile karar verilir. Vakfın herhangi bir suretle feshi ya da infisahı halinde bütün mal varlığı mütevelli heyetin vereceği kararla aynı gayeli bir başka vakfa intikal eder, bu vakfın adı mahkeme kararında veya tasfiye kararında açıkça ifade edilir.

 

GEÇİCİ MADDELER

Madde 1: İlk mütevelli heyet vakfın kuruluşunu imzalamış olan üyelerden oluşur. Bu üyeler kendi aralarından vakfın yönetim kurulu üyelerini ve başkanını en geç üç ay içerisinde seçerler. )

Diye ilgililer sözlerini tamamladılar. Tarafımdan yazılan vakıf senedi ilgililer tarafından bizzat okundu ve yazılanların hakiki arzuları olduğunu bildirmeleri üzerine birlikte imzaladık ve mühürledim.

Bindokuzyüz doksanüç senesi Kasım ayının üçüncü günü.03.11.1993

 

KAYSERİ İKİNCİ NOTER VEKİLİ